Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas

Back

Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal ES finansuojamą priemonę „Kompetencijos LT“ Nr. 3.

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Finansuojamos veiklos

Mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas. Pagal Aprašą finansavimas skiriamas mokymams, skirtiems suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 19.2 papunktyje.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

2 000 000 Eur (du milijonai eurų)

Kvietimui numatytas finansavimas

4 000 000 Eur (keturi milijonai eurų)

Galimi pareiškėjai

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį atstovaujantys įmonių konsorciumui, atitinkantys Aprašo 19.4 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Daugiau informacijos:

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k36

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/410a61b0adeb11e98451fa7b5933515d

Ieškau darbo Darbdaviams