Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“

Back

Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (labai mažų, mažų ar vidutinių įmonių darbuotojams).

Finansavimo tikslas

Didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Finansuojamos veiklos

MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

Kvietimui numatytas finansavimas

851 912,00 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai dvylika eurų)

Galimi pareiškėjai

MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą.

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka.

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 51 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti per DMS. Pateikus paraišką per DMS, popierinių paraiškos ir jos priedų Agentūrai pateikti nereikia.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos.

Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.

Daugiau informacijos:

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k16

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/inostazuote-labai-mazu-mazu-ar-vidutiniu-imoniu-darbuotojams

Ieškau darbo Darbdaviams