Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams

Grįžti

Finansavimo tikslas.

Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių.

Finansuojamos veiklos.

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

500 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

25 230 778,00 Eur

Galimi pareiškėjai.

Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Atrankos būdas.

Tęstinė projektų atranka

Paraiškos teikiamos VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA).

Daugiau informacijos: https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k14.

Ieškau darbo Darbdaviams